ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนสามารถเข้าดูสถานที่เรียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 / 2563 ได้ที่ บอร์ดหน้าห้องคหกรรม


  นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อการเข้าอยู่ในชุมนุมต่าง ๆ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และเข้าเรียนวันที่ 18 ธันวาคม2563 เป็นคาบแรก ตามสถานที่ที่กำหนด