การตรวจสอบรายชื่อชุมนุม


  นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อการเข้าอยู่ในชุมนุมต่าง ๆ  ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และเข้าเรียนวันที่ 18 ธันวาคม2563 เป็นคาบแรก ตามสถานที่ที่กำหนด