แบบฟอร์มรูปเล่มกิจกรรมชุมนุม 2/2565 (ไฟล์ Word แก้ไขได้)


> คุณครูสามารถโหลดไฟล์เอกสารได้จาก QR Code หรือ ลิงก์: http://bit.ly/3xfneZ0 QR.png

> เอกสารชุดเดียว ครบถ้วน สมบูรณ์ ประกอบด้วย: ปกหน้า-รองปกหน้า-เนื้อหาภายใน-รองปกหลัง 

> เพื่อความสะดวกและเรียบร้อยในการพิมพ์ ขอให้ใช้แบบอักษร "TH SarabunPSK" เป็นหลัก โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนขนาดตัวอัษร

> ทำเสร็จแล้ว คุณครูสามารถสั่งพิมพ์ออกมาได้เองเลยนะครับ

> ปกหน้า-หลังสีฟ้า สามารถติดต่อรับได้ที่ครูนา ห้องคหกรรมนะครับ

> ชุมนุมใดที่มีครูผู้สอนมากกว่า 1 ท่าน สามารถปรับแก้ไขได้ที่หน้าปก (แผ่นแรก และส่วนอื่น ๆ ของเอกสาร ตามเห็นสมควร)