เลือกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2/2563


รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: คหกรรม 3
ผู้ดูแล: ครูวรรณทนาภร ลิขิตสุภิณ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.4 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: คหกรรม 2
ผู้ดูแล: ครูพิมพ์นภา มาลัย
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: อาคารอุตสาหกรรม
ผู้ดูแล: ครูอภิสิทธิ์ วงศ์สุทธิ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: อาคารเกษตร
ผู้ดูแล: ครูบุญญาพร น้อยธรรมราช
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: คหกรรม 1
ผู้ดูแล: ครูสุวิมล อินอ้าย
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 5202
ผู้ดูแล: ครูแสวง สาริวงษ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 8102
ผู้ดูแล: ครูปัญญา พรมพิทักษ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องเกษตร 1
ผู้ดูแล: ครูสุทธินี โอภาษี
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 33 คน
สถานที่: 5201
ผู้ดูแล: ครูวรินทรัตน์ เงินสุข
รับสมัคร: ม.3/10
Note:รับเฉพาะนักเรียนชั้น ม.3/10

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 5201
ผู้ดูแล: ครูโกเมศ ทังสุพานิช
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: อุตสาหกรรม
ผู้ดูแล: ครูอดิศร ชนะโลก
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องแนะแนว
ผู้ดูแล: ครนิตยา กล่อมจิตร, ครูอุ่นเรือน พรมบาง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องแนะแนว
ผู้ดูแล: ครูญาณาภรณ์ จันทร์หอม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 200 คน
สถานที่: ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 31
ผู้ดูแล: ครูสุชาติ สร้อยสวิง, ครูศรีนวล วงษาพันธ์, ครูนพดล ...
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 7306
ผู้ดูแล: ครูกนกวลี ปานตา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 7306
ผู้ดูแล: ครูณัฐกานต์ อารีรัตนเวช
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 7202, 7206
ผู้ดูแล: ครูมณินทร อูปแก้ว, ครูฟารีดา สังข์ขาว
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 7204
ผู้ดูแล: ครูนภาวรรณ กลางนภา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 7205
ผู้ดูแล: ครูสมจิตร เพ็ญวิจิตร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 39 คน
สถานที่: 7302
ผู้ดูแล: ครูชาลิสา เอมอิ่ม
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 7303
ผู้ดูแล: ครูวิรัช ญาณปัญญา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 7201
ผู้ดูแล: ครูสุรินทรา แสงฤทธิ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 7306
ผู้ดูแล: ครูอุชุกร ชัยประภา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 1109
ผู้ดูแล: ครูวราวัฒน์ กลั่นหุ่น
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 7305
ผู้ดูแล: ครูสุภาดา โตกระแสร์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 7206
ผู้ดูแล: ครูเสาวภาค เหล็กแจ้ง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 1414
ผู้ดูแล: ครูลาภิสรา วงค์หล้า
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 1411
ผู้ดูแล: ครูสุชาดา แซ่อึ้ง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 1416
ผู้ดูแล: ครูนภสวรรณ การสมพิศ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 1414
ผู้ดูแล: ครูศิริภัทร มั่นเขตกิจ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 1420
ผู้ดูแล: ครูกิตติธัช แสงดี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1410
ผู้ดูแล: ครูจิตติมา สุพัฒน์, ครูฉัตรศรณ์ หาแก้ว
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ชั้น 4
ผู้ดูแล: ครูณัฐนพิน จันทรวรชาต
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1410
ผู้ดูแล: ครูอลิสา วีระน้อย, ครูอาทิตยา พิลึก
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องเรียนประจำของครู
ผู้ดูแล: ครูปรีชา จันลา
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 1417
ผู้ดูแล: ครูพิมลพรรณ ทาจวง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 1415
ผู้ดูแล: ครูนพวรรณ วงศ์วาร
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 1419
ผู้ดูแล: ครูจารุวรรณ เส็งสุข
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง To Be Number One
ผู้ดูแล: ครูเธียรดา พระเทพ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 1412
ผู้ดูแล: ครูพนิดา พ่อค้า
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 1415
ผู้ดูแล: T.Shrilyn Sacpa
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: The Navamin Library
ผู้ดูแล: T.Aaron Duncan
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: Library room
ผู้ดูแล: T.Buma Derrick
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 1417
ผู้ดูแล: ครูดุจเดือน หมีอิ่ม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 1215
ผู้ดูแล: ครูชุลีกร พิมลศรี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 1112
ผู้ดูแล: ครูนวลศรี สัตยวงศ์ทิพย์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:รับเฉพาะนักเรียนในที่ปรึกษา ม.1 ห้อง 8 เท่านั้น

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 1111
ผู้ดูแล: ครูเกวลี ชนะชัย
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ใต้ตึก7
ผู้ดูแล: ครูวรุฒ สาครสิทธิ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้องสมุดโรงเรียน
ผู้ดูแล: ครูพรรณภา อ่อนอุทัย
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 1213
ผู้ดูแล: ครูเกรียงศักดิ์ ฤทธิ์คง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 1216
ผู้ดูแล: ครูบงกชรัตน์ โลหะกรด
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1217
ผู้ดูแล: ครูทิพวรรณ ชวนะรานนท์, ครูธนวรรณ มุขขันธ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 1111
ผู้ดูแล: ครูนุชจรี จันทร์เกิด
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 1213
ผู้ดูแล: ครูจิตธิดา จรบุรี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 1110
ผู้ดูแล: ครุปรางฝัน แสงโพธิ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: ห้องสภานักเรียน
ผู้ดูแล: ครูณคพศ ปิยภัทรกุล
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:รับเฉพาะนักเรียนคณะกรรมการนักเรียน ชั้น ม.5 และ ม....

รับสูงสุด: 21 คน
สถานที่: 1307
ผู้ดูแล: ครูกิตตินภา เขตวิทย์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 1112
ผู้ดูแล: ครูวรัญญา เถื่อนช้าง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:รับเฉพาะนักเรียนในที่ปรึกษา ม.1 ห้อง 8 เท่านั้น

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ICT 1
ผู้ดูแล: ครูกิตติ์ชญาห์ เมธาวรารักษ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ICT 3
ผู้ดูแล: ครูทวี ไวยมิตรา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1316
ผู้ดูแล: ครูสรรเสริญ วีระพจนานันท์, ครูอัจฉรา ป้อมรักษา
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ผู้ดูแล: ครูวรรณวิภา ห้อยกอน
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 1317
ผู้ดูแล: ครูนลินี ประทุมานนท์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 1314
ผู้ดูแล: ครูนภัสวรรณ นุชชม
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 1308
ผู้ดูแล: ครูองอาจ เมณฑ์กูล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ICT 4
ผู้ดูแล: ครูอาทีวร ใจการุณ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 1312
ผู้ดูแล: ครูปรเษฐ บาลเพียร
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ICT 2
ผู้ดูแล: ครูชัยมงคล เทพวงษ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ICT 2
ผู้ดูแล: ครูนันทนิจ ดารายิ้มฤทธิ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1109
ผู้ดูแล: ครูสนธยา รอดแสวง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ICT 3
ผู้ดูแล: ครูศุภชัย ช่อมะลิ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 1118
ผู้ดูแล: ครูศศิภัสสร พูลทอง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: สวนหลวงเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 หรือห้องเรียนที่มีที่จัดเก็บอุปกรณ์พรรณไม้ต่างๆได้
ผู้ดูแล: ครูคัทธรียา โคตรสีกุล
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 60 คน
สถานที่: 1315, 1109
ผู้ดูแล: ครูกนกพร จีนมหันต์, ครูสุเมธ สระทองแป้น, ครูสนธยา ...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 1311
ผู้ดูแล: ครูสินจัย ชาริดา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 1305
ผู้ดูแล: ครูฉลอง เกษรบัว
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องเรียนวิทย์
ผู้ดูแล: ครูสุรเดช วงศ์กระจ่าง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 80 คน
สถานที่: ห้องดนตรีสากล
ผู้ดูแล: ครูสถาพร บุญจิตร, ครูกฤษฎา อิ่มพงษ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องประติมากรรม
ผู้ดูแล: ครูณพลพงศ์ ด้วงกลัด
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องศิลปะทัศนศิลป์ 4101
ผู้ดูแล: ครูอิสระ วีระน้อย
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: หัองนาฏศิลป์ 1
ผู้ดูแล: ครูอรนุช จันทร์เพ็ญศรี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องนาฏศิลป์
ผู้ดูแล: ครูสุเมตตา ลาดสลุง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง ICT ศิลปะ
ผู้ดูแล: ครูพราหมณ์พันธ์ ชาติสุทธิ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 1113
ผู้ดูแล: ครูกำไร โสภาพ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องดนตรีไทย
ผู้ดูแล: ครูกิตติศักดิ์ แสงจันทร์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 1220
ผู้ดูแล: ครูพลอยชมพู มีบุญ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องดนตรี
ผู้ดูแล: ครูศุภชัย ชลาสินธุ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องศิลปะ
ผู้ดูแล: ครูประเสริฐ สิตุธะ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1117
ผู้ดูแล: ครูวิภา จันทร์แจ่ม
รับสมัคร: ม.1/1
Note:รับเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 1409
ผู้ดูแล: ครูณิชกานต์ เวชกรณ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 1301
ผู้ดูแล: ครูอำพร เขมะปัญญา
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 1404
ผู้ดูแล: ครูมณีกาญจน์ เจิมขุนทด
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 1401
ผู้ดูแล: ครูณัฏฐ์วัฒน์ อนันตะสุข
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 1301
ผู้ดูแล: ครูจรินทร์ สิทธิวะ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 1402
ผู้ดูแล: ครูศศิลักษณ์ ปานเลิศ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: อาคาร 1 ชั้น 3
ผู้ดูแล: ครูสุวรรณา ยุ่นชัย
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 1302
ผู้ดูแล: ครูปิยะพงศ์ แสงเงิน
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 1401
ผู้ดูแล: ครูอังศุมาลินทร์ คชพงษ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1318
ผู้ดูแล: ครูศิริพร ศรีผึ้ง, ครูอุษา ทองอ่อน
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:เน้นเฉพาะนักเรียนหญิง

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 1401
ผู้ดูแล: ครูธนสาร ปานอ่อง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 1403
ผู้ดูแล: ครูบรมพงศ์ สินบุญมา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: สนามตะกร้อ
ผู้ดูแล: ครูสมพร เล็กขำ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: สนามปิงปอง
ผู้ดูแล: ครูสมบูรณ์ อ่อนชุลี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: โรงยิมวอลเลย์บอล
ผู้ดูแล: ครูสรรเพชร พันธุ์ค้า, ครูพีรวิชญ์ เสือเผือก, ครูปร...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:รับเฉพาะนักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียน

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: สวนสาธารณะข้างห้องดนตรี
ผู้ดูแล: ครูวิมล จันทวงค์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-