ปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมชุมนุม


ปฏิทินการดำเนินการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

****   วันที่ .......................  ****

 

**หมายเหตุ วัน เวลา ตามปฏิทินปฏิบัติการดำเนินการ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม