วิธีการลงทะเบียนชุมนุม (สำหรับนักเรียน) และวิธีเข้าดูรายชื่อนักเรียนที่เลือกกิจกรรมชุมนุม (สำหรับครู)


วิธีลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุม 2-2566_001.pngวิธีลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุม 2-2566_002.pngวิธีลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุม 2-2566_003.png